Privacybeleid webshop

1. Inleiding en toepassingsgebied

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website www.stemmels.com (de “Website”).

“Cartamundi, “wij” en “ons” verwijst naar CARTAMUNDI DIGITAL NV, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0888.293.534, waarvan de hoofdzetel is gevestigd te Deinsesteenweg 108/B, 9031 Drongen (België), (“Cartamundi”, “wij”, “ons”), treedt in het kader van deze verwerkingen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Uw persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Cartamundi in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Lees deze Privacy Policy zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Cartamundi heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via volgend e-mailadres:  privacy@stemmels.com.

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en voor welke doeleinden?

Cartamundi verwerkt volgende persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Doeleinde
Verkoop van goederen
Type persoonsgegevens
Facturatiegegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer (optioneel)
Leveringsgegevens
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Volledig adres (straat, nummer, plaats, land)
Betaalgegevens(deze gegevens worden opgevraagd, maar gaan rechtstreeks naar Stripe en worden niet bewaard op de systemen van Cartamundi)
 • kredietkaartgegevens:
  • kaartnummer
  • vervaldatum
  • CVC-code
 • Bancontactgegevens
Technische gegevens
Verwerkingsgrond
Uitvoering overeenkomst (indien u de goederen in eigen naam en voor eigen rekening aankoopt)Gerechtvaardigd belang (indien u de goederen in naam en voor rekening van een vennootschap aankoopt)
Bewaartermijn
Tot 10 jaar na aankoop (gelet op wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen) Deze termijn kan verlengd worden in geval van schorsing of stuiting van de verjaringstermijn.De betaalgegevens worden niet bewaard door Cartamundi. De voorwaarden van Stripe zijn van toepassing op de verwerking van deze gegevens (zie ook artikel 3).

Gelieve onze cookie policy te raadplegen voor meer informatie betreffende de wijze waarop de Website gebruik maakt van cookies.

Cartamundi mag uw persoonsgegevens enkel verwerken indien zij zich hiervoor baseert op een gepaste rechtsgrond. Hieronder lichten we de toepasselijke rechtsgronden bondig toe.

 • De toepasselijke rechtsgrond voor het eerste doeleinde (verkoop van goederen) varieert:
  • Indien u in eigen naam en voor eigen rekening een bestelling plaatst, dan baseert Cartamundi zich op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst. Cartamundi heeft deze persoonsgegevens immers nodig om uw bestelling correct te verwerken.
  • Indien u de goederen in naam en voor rekening van een vennootschap of een andere organisatie bestelt, dan baseert Cartamundi zich op haar gerechtvaardigd belang.Gelet op de aard van de gevraagde persoonsgegevens en het vooropgestelde doeleinde meent Cartamundi dat de verwerking van deze persoonsgegevens geen negatieve impact heeft op uw grondrechten en/of fundamentele vrijheden. U kan steeds bezwaar aantekenen tegen een verwerking die gebaseerd is op deze rechtsgrond door onze functionaris voor gegevensbescherming te contacteren.
 • Voor het uitsturen van onze nieuwsbrief vragen wij uw toestemming.
  • De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. U kan uw toestemming intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief via de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief of door onze functionaris voor gegevensbescherming te contacteren. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan dergelijke intrekking.

3. Met welke partijen worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden mogelijks gedeeld met de volgende partijen:

partij
Amazon
Google
Sendcloud
Stripe
Verwerkings-activiteiten
Hostingdiensten
In het kader van Google Analytics
Aanbieden van verzendingsdiensten
Aanbieden van online betalingsdiensten
Categorieën van persoonsgegevens
Alle (persoons)gegevens die Medimundi zelf bijhoudt, worden op servers van Amazon opgeslagen.
 • Naam en voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • Verzendadres (straat, nummer, plaats, land)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kredietkaart- en/of Bancontactgegevens
 • Naam en voornaam
 • E-mail
 • Adres (straat, nummer, plaats, land)
 • IP-adres

Deze lijst kan evolueren en zal, indien nodig, geüpdatet worden.

Cartamundi zal enkel persoonsgegevens delen die relevant en noodzakelijk zijn. Wij garanderen dat alle externe partijen met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd.

Wanneer u via de Website zou worden doorverwezen naar een andere website kunnen er andere voorwaarden, privacy- en cookie policies van toepassing zijn. Wij raden u dan ook aan om deze bijkomende voorwaarden aandachtig te lezen.

Cartamundi kan uw persoonsgegevens ook aan derde partijen (waaronder de gerechtelijke autoriteiten) meedelen indien dit wettelijk vereist is of indien Cartamundi te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of om de rechten van Cartamundi, haar medewerkers en/of klanten te vrijwaren. De toepasselijke rechtsgrond zal ofwel het gerechtvaardigd belang van Cartamundi zijn ofwel, indien van toepassing, de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tot slot, kunnen uw persoonsgegevens meegedeeld worden aan derde partijen in het kader van een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) en aan de betrokken professionele raadgevers van de betrokken partijen (advocaten, consultants etc.). Cartamundi beroept zich hiervoor op haar gerechtvaardigd belang.

 

4. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EER?

De Europese Economische Ruimte (“EER”) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De AVG vereist bijkomende waarborgen indien Cartamundi uw persoonsgegevens doorgeeft naar landen die zich buiten de EER bevinden.

Bepaalde derde partijen waarop Cartamundi beroep doet, verwerken uw persoonsgegevens in landen buiten de EER, waaronder de Verenigde Staten.

Zulke doorgiftes zullen enkel plaatsvinden in overeenstemming met het toepasselijk recht. De bijkomende waarborgen die Cartamundi neemt omvatten onder meer het afsluiten van overeenkomsten op basis van de modelbepalingen van de Europese Commissie.

U kan steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming contacteren om een volledig overzicht te verkrijgen van de passende waarborgen.

 

5. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Cartamundi heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

De maatregelen omvatten onder meer:

 • Aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming;
 • Beheersplan voor het geval er zich incidenten voordoen;
 • Bewustmaking van medewerkers;
 • Beschikbaarstelling van de verzamelde persoonsgegevens op need-to-know basis; en
 • Jaarlijkse evaluatie van de informatiebeveiliging door het management.

Ondanks de voormelde maatregelen van Cartamundi dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

 

6. Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 • op een bevestiging of Cartamundi uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de persoonsgegevens die Cartamundi verwerkt;
 • op verbetering door Cartamundi, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens;
 • om uw persoonsgegevens te laten wissen door Cartamundi;
 • om uw persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere verantwoordelijke of verwerker over te dragen;
 • om van Cartamundi de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 • om uw persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat; of
 • om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang en tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@stemmels.com)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is de bevoegde autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, contact@apd-gba.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

 

7. Wijzigingen aan de Privacy Policy

Cartamundi kan deze Privacy Policy te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Privacy Policy. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd en zullen, indien van toepassing, ter goedkeuring worden voorgelegd. 

8. Aansprakelijkheid

Indien Cartamundi uw persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker) heeft bezorgd, is Medimundi niet aansprakelijk voor de onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.
De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Turnhout, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

Winkelmand