Winkelmand

CARTAMUNDI ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Algemeen

  1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van: a) alle aanbiedingen aan de klant uitgegeven door CARTAMUNDI DIGITAL NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0888.293.534 met maatschappelijke zetel te Deinsesteenweg 108/B, 9031 Drongen (België) of door een van haar aangesloten ondernemingen (hierna “CARTAMUNDI”); b) alle bestellingen die door de klant bij CARTAMUNDI worden geplaatst, al dan niet via e-mail, fax, online winkel, website, webpanel, vooraf voorbereide betalingsopdrachtlink of anderzins; en c) alle door CARTAMUNDI uitgegeven orderbevestigingen.
  2. Deze verkoopvoorwaarden vervangen alle andere voorwaarden die mondeling door de klant zijn vermeld of die zijn uiteengezet in elk document dat door de klant is uitgegeven vóór of na de uitgifte van een document door CARTAMUNDI waarin deze verkoopvoorwaarden worden uiteengezet of naar worden verwezen. Dergelijke andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van toepassing op enige verkoop door CARTAMUNDI.
  3. Een bestelling wordt enkel aanvaard door CARTAMUNDI, en zal pas bindend zijn, na schriftelijke bevestiging door CARTAMUNDI. De aanvaarding van een aanbod door de klant is evenzeer uitdrukkelijk afhankelijk van de aanvaarding door de klant van deze verkoopvoorwaarden. De verbintenissen die de werknemers, afgevaardigden en verkoopagenten van CARTAMUNDI zijn aangegaan, zijn niet bindend, tenzij schriftelijk bevestigd door de gemachtigde vertegenwoordiger van CARTAMUNDI .
  4. Het contractueel aanbod van CARTAMUNDI staat open voor de beperkte duurtijd van een online sessie op de website. Elk aanbod kan echter te allen tijde worden ingetrokken of herroepen door CARTAMUNDI vóór de ontvangst door CARTAMUNDI van de desbetreffende aanvaarding van de klant.  
  5. De klant verbindt zich ertoe de producten van CARTAMUNDI rekeninghoudend met de minimale bestelhoeveelheden, uitsluitend aan te kopen voor eigen gebruik binnen de Benelux. De producten zijn uitsluitend bestemd voor verkoop in de landen zoals bepaald op de website of vastgelegd in enig document dat wordt overeengekomen met de klant.  
  6. De klant verbindt zich ertoe de producten van CARTAMUNDI niet verder te distribueren behoudens andersluidend akkoord tussen partijen. De klant verbindt er zich toe geen eigen online verkoop te organiseren voor producten van CARTAMUNDI. Handelaars, verdelers, agenten of tussenpersonen die een bestelling willen plaatsen voor commerciële doeleinden, kunnen contact opnemen met CARTAMUNDI.  
  7. CARTAMUNDI houdt zich het recht voor om producten te schrappen, toe te voegen, dan wel te vervangen door producten met gelijkaardige specificaties.
  8. Afbeeldingen van de producten op de website of in ander marketingmateriaal van CARTAMUNDI zijn louter illustratief bedoeld. Voordelen, gewichten, afmetingen, vormen, kleuren, kwaliteit en andere gegevens opgenomen op de website, in catalogi of in ander marketingmateriaal hebben het karakter van een benaderende aanduiding.
  9. Het aanbod van CARTAMUNDI geldt uitsluitend zolang de voorraad strekt, voor het volume zoals bepaald op de website, en kan op elk moment gewijzigd worden door CARTAMUNDI. CARTAMUNDI zal de klant informeren mocht het product niet meer in voorraad zijn. CARTAMUNDI heeft het recht om (het deel van) elke bestelling waardoor de maximum productiecapaciteit of voorraad wordt overschreden in back order te plaatsen voor de daaropvolgende weken.
  10. Om het bordspel Stemmels te kunnen spelen is de Stemmels-applicatie (de “App”) vereist. Het gebruik van de App wordt beheerst door gebruiksvoorwaarden die via volgende link geconsulteerd kunnen worden: https://www.stemmels.com/verwerkersovereenkomst/ (“Gebruiksvoorwaarden”). Door het bordspel te bestellen, verklaart u zich akkoord met de Gebruiksvoorwaaden. Het spel werd gelanceerd eind 2021 en CARTAMUNDI garandeert dat gedurende 3 jaar na de lanceringsdatum de App beschikbaar zal zijn in België via de door CARTAMUNDI bepaalde online platformen. CARTAMUNDI kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het verwijderen van de App van de platformen en/of het stopzetten van de (ondersteuning van de) App na voormelde termijn.

2. Bestellingen

 1. Een klant die een bestelling plaatst, bevestigt meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn. Bestellingen die worden geplaatst in naam en voor rekening van een vennootschap, kunnen uitsluitend gebeuren door personen die vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Desalniettemin, indien CARTAMUNDI erop mocht vertrouwen dat een persoon vertegenwoordigingsbevoegd was en er is een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan kan de klant enige bestelling niet annuleren.
 2. Indien bestellingen worden geplaatst via een CARTAMUNDI-website, online winkel, webpanel of voorbereide betalingsopdrachtlink, kan CARTAMUNDI ervoor kiezen om de ontvangst van een bestelling te bevestigen door middel van een automatisch gegenereerde e-mail. Een ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding in, tenzij anders vermeld.
 3. CARTAMUNDI heeft naar eigen goeddunken het recht om een bestelling op te schorten of te annuleren indien zij van mening is dat de identiteit van de klant, het adres of zijn betalingsgegevens onjuist zijn en dat het dus een frauduleuze of valse bestelling kan zijn.
 4. Een klant kan geen bestelling annuleren of wijzigen.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen worden berekend in overeenstemming met het aanbod van CARTAMUNDI.
 2. Alle prijzen zijn betaalbaar in Euro (EUR), tenzij anders overeengekomen.
 3. Alle prijzen worden inclusief BTW aangeduid. Volgende elementen worden afzonderlijk aangerekend en zitten niet vervat in de standaardprijzen: (i) de transport- en verzekeringskosten en (ii) kosten in verband met de gebruikte online betalingsmechanismen CARTAMUNDI.
 4. Alle schattingen die worden verstrekt op een website of in een online winkel of webpanel, met betrekking tot transport- of verzekeringskosten, verpakkingskosten, eventuele invoer- of uitvoerrechten, belastingen of kosten in verband met specifieke online betalingsmechanismen, worden alleen ter informatie verstrekt.
 5. Elke door CARTAMUNDI meegedeelde korting heeft uitsluitend betrekking op de prijs van een product, maar niet op eventuele transport- of verzekeringskosten, verpakkingskosten, eventuele invoer- of uitvoerrechten, belastingen of kosten in verband met specifieke online betalingsmechanismen.
 6. Alle door CARTAMUNDI uitgevoerde commerciële acties zijn uitsluitend van toepassing op specifieke producten, hoeveelheden, looptijden en regio’s, zoals aangegeven door CARTAMUNDI. CARTAMUNDI kan te allen tijde besluiten om een commerciële promotie te annuleren. Elke klant kan slechts één keer genieten van een commerciële actie. Herhaalde inschrijvingen onder verschillende namen of e-mailadressen zijn niet toegelaten. Elke klant kan slechts inschrijven op een commerciële actie ten persoonlijke titel en niet namens een collectief of groep van meerdere personen. Een klant verbindt zich ertoe een code niet publiek te maken of publiek te distribueren en CARTAMUNDI houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren van partijen die gebruik wensen te maken van een commerciële actie die niet voor hen bestemd is.
 7. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden producten geleverd in standaardverpakking.

4. Betaling

 1. De klant heeft de mogelijkheid om een factuur aan te vragen. CARTAMUNDI is niet verplicht om een papieren versie van de factuur te verzenden. De klant aanvaardt de geldigheid van elektronische facturen. Een inkoopordernummer van de klant is niet vereist voor het verzenden van geldige facturen.
 2. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, moet de betaling aan CARTAMUNDI worden gedaan op de bankrekening die op de factuur vermeld staat. De werknemers, afgevaardigden en verkoopagenten van CARTAMUNDI zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen
 3. Betalingen geschieden op het moment van de bestelling en/of met behulp van de onlinebetalingsmechanismen en uiterlijk vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de factuur of uiterlijk bij levering van de producten. CARTAMUNDI dient niet tot levering over te gaan wanneer de betaling door de klant niet, niet correct of frauduleus werd uitgevoerd of wanneer CARTAMUNDI een vermoeden heeft dat de bestelling of betaling frauduleus werd uitgevoerd.
 4. In geval van niet-betaling op de vervaldatum heeft CARTAMUNDI recht op (i) een rente berekend door het aantal dagen vertraging tegen een beleidsrente van de betrokken centrale bank, verhoogd met driehonderd (300) basispunten per jaar, ii) een contractuele vergoeding van twintig procent (20%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van honderd (100) EUR  en (iii) de volledige terugbetaling van elke gerechtsdeurwaarder, advocaat en griffiekosten, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling van wanbetaling. In geval van niet-betaling op de vervaldatum heeft CARTAMUNDI het recht om verdere bestellingen van de klant in te houden tot de volledige betaling van de factuur. CARTAMUNDI is niet aansprakelijk voor enige vertraging of schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van dit recht.
 5. Klachten, zelfs wanneer ze rechtmatig en binnen de juiste termijnen worden ingediend, kunnen door de klant nooit worden ingeroepen als geldige reden voor het weigeren of uitstellen van de betaling.

5. Herroepingsrecht consument bij aankoop op afstand

5.1 Voor consumenten gelden de volgende bepalingen:
 1. De klant heeft het recht om uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum die volgt op de dag van de levering aan CARTAMUNDI schriftelijk mee te delen op het e-mailadres support@stemmels.com dat hij/zij afziet van de aankoop, dit gebruikmakend van het herroepingsformulier dat door de CARTAMUNDI beschikbaar wordt gemaakt op de website of in afwezigheid ervan beschikbaar is op de website van FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf.
 2. Ingeval de klant het product wenst terug te zenden, kan dit slechts in de initiële staat, in de originele verpakking en voor het exacte aantal zoals besteld. Producten dienen onbeschadigd te zijn, geen scheuren te vertonen, ongebruikt te zijn, de omverpakking en etikettering dienen onbeschadigd te zijn.
 3. Na inspectie en aanvaarding door CARTAMUNDI wordt binnen de dertig (30) kalenderdagen zorggedragen voor terugbetaling van de aankoopprijs gedaan door de klant.
 4. Indien een product toch beschadigd is, heeft CARTAMUNDI het recht de aankoopprijs te verminderen met de minwaarde of enig kosten van vervanging.
  CARTAMUNDI organiseert de terugzending van producten en er zijn geen kosten verbonden aan de terugzending door de klant wanneer het geëigende retourproces wordt gevolgd. Het terugsturen van producten valt onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Wanneer producten (geheel of gedeeltelijk) verloren gaan of beschadigd en/of onvolledig toekomen kan CARTAMUNDI de klant niet vergoeden.

 

5.2 HET HERROEPINGSRECHT GELDT NIET:
 1. voor klanten die geen consumenten zijn, maar bijvoorbeeld professionele handelaars, verdelers, agenten of tussenpersonen;
 2. voor klanten die het product reserveren en het product gaan afhalen bij CARTAMUNDI of een door laatstgenoemde erkende handelaar, verdeler, agent of tussenpersoon;
 3. voor producten die gepersonaliseerd werden of een persoonlijk karakter hebben, waaronder bijvoorbeeld zonder exhaustief te zijn: producten die op maat van de klant werden gemaakt, producten waar een persoonlijke vermelding werd aangebracht, etc.

6. Levering en aanvaarding

 1. voor producten die gepersonaliseerd werden of een persoonlijk karakter hebben, waaronder bijvoorbeeld zonder exhaustief te zijn: producten die op maat van de klant werden gemaakt, producten waar een persoonlijke vermelding werd aangebracht, etc.
 2. De producten worden op het adres van de klant afgeleverd.
 3. De producten worden geleverd op het in de bestelling aangegeven adres. CARTAMUNDI is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die de klant heeft gemaakt bij het verstrekken van deze informatie en eventuele extra kosten die daaruit kunnen voortvloeien. CARTAMUNDI is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die de klant heeft gemaakt bij de opgave van zijn contact-, adres- of facturatiegegevens.
 4. CARTAMUNDI heeft recht op gedeeltelijke leveringen van een bestelling. De klant zal de aanvaarding van een gedeeltelijke levering niet weigeren.
 5. Als een klant om welke reden dan ook de aanvaarding van de levering weigert of CARTAMUNDI verzoekt de levering van een bestelling op te schorten, heeft CARTAMUNDI het recht om de klant alle kosten die verband houden met extra afhandeling, opslag of transport in rekening te brengen. Er rust geen enkele verplichting op CARTAMUNDI om enige bestelling herhaaldelijk te blijven aanbieden aan de klant voor ontvangst.
 6. Als een klant om welke reden dan ook de aanvaarding van de levering weigert of CARTAMUNDI verzoekt de levering van een bestelling op te schorten, heeft CARTAMUNDI het recht om de klant alle kosten die verband houden met extra afhandeling, opslag of transport in rekening te brengen. Er rust geen enkele verplichting op CARTAMUNDI om enige bestelling herhaaldelijk te blijven aanbieden aan de klant voor ontvangst.
 7. CARTAMUNDI of een door haar aangestelde transporteur is gerechtigd om de klant een identificatiebewijs te vragen alvorens een product af te leveren. CARTAMUNDI is geen schadevergoeding verschuldigd indien de levering heeft plaatsgevonden aan een door de klant aangewezen derde partij of indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de ontvangende partij daartoe namens de klant was gemachtigd.

7. Overmacht en hardship

 1. CARTAMUNDI is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging indien deze het gevolg is van oorzaken die buiten de controle van CARTAMUNDI liggen, onder meer doch niet beperkt tot (i) overmacht zoals brand, explosies, overstromingen, stormen, bliksem, stakingen, arbeidsgeschillen, epidemische uitbraak, oorlog of terroristische aanslagen, ongeoorloofde toegang tot de informatietechnologiesystemen van CARTAMUNDI door derden; en (ii) hardship zoals een tekort aan grondstoffen, hogere kosten, stroomuitval, handelsembargo’s, overheidsorders of veranderende regelgeving, telecommunicatie, netwerk, computer, server of internet downtime, of enige andere economische omstandigheid die redelijkerwijs buiten de controle van CARTAMUNDI ligt.
 2. CARTAMUNDI zal de klant op de hoogte brengen van de aard van een dergeljke overmacht of hardship en van het effect op het vermogen om de verplichtingen na te komen en hoe CARTAMUNDI van plan is de gevolgen van dergelijke overmachtsgebeurtenis te verzachten.
 3. Indien deze omstandigheden langer duren dan dertig (30) kalenderdagen, heeft CARTAMUNDI het recht om de bestelling te beëindigen. CARTAMUNDI zal elke betaling aan de klant terugbetalen, maar geen enkele andere vergoeding van welke aard dan ook is verschuldigd aan de klant.

8. Titel en risico

 1. De overdracht van risico vindt plaats Delivery at Place (DAP), genoemd door de klant.
 2. DE EIGENDOMSOVERDRACHT VINDT PLAATS NA LEVERING EN VOLLEDIGE BETALING VAN DE FACTUUR (CUMULATIEVE VOORWAARDEN). DE PRODUCTEN BLIJVEN EIGENDOM VAN CARTAMUNDI TOT DE VOLLEDIGE BETALING ERVAN EN CARTAMUNDI BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE PRODUCTEN TERUG TE VORDEREN WAAR ZE ZICH OOK BEVINDEN.

9. Acceptatie en klachten

 1. De klant controleert de hoeveelheid, zichtbare gebreken aan de verpakking en/of de producten bij het ophalen of leveren van de producten. Elke klacht met betrekking tot de op de leveringsdocumenten vermelde hoeveelheden moet onmiddellijk na ontvangst van de producten worden geregistreerd.
 2. Zichtbare gebreken moeten binnen twee (2) werkdagen na het ophalen of ontvangst van de levering aan CARTAMUNDI worden gemeld.
 3. Producten kunnen alleen worden teruggestuurd na aanvaarding door CARTAMUNDI en indien de klant gebruik maakt van het CARTAMUNDI-retourautorisatieformulier.

10.Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het product blijven te allen tijde het eigendom van CARTAMUNDI of zijn licentiegevers en de klant zal geen intellectuele-eigendomsrechten vestigen op producten die door CARTAMUNDI zijn gemaakt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Alle studies, concepten, namen, afbeeldingen, tekeningen, documenten, certificaten en materialen van welke aard dan ook, en die door CARTAMUNDI aan de klant worden voorgelegd, blijven de exclusieve eigendom van CARTAMUNDI, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De klant verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van derden te eerbiedigen en de nodige inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat gegevens (waaronder: afbeeldingen, tekeningen, foto’s, teksten of andere door het auteursrecht beschermde gegevens, modelrechten, merkrechten, octrooien) die aan CARTAMUNDI worden verstrekt, geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 4. CARTAMUNDI behoudt zich het recht voor om een levering van producten met onmiddellijke ingang op te schorten of om voorraad te blokkeren indien deze producten het onderwerp zijn van een bestaande of potentiële discussie met een derde partij. CARTAMUNDI is niet verantwoordelijk indien de opschorting directe of indirecte schade aan de klant zou veroorzaken.
 5. De klant zal CARTAMUNDI vrijwaren voor alle schade en kosten die voortvloeien uit een geschil of claim met betrekking tot een product dat gegevens bevat die door de klant aan CARTAMUNDI zijn verstrekt of die op verzoek van de klant door CARTAMUNDI zijn verwerkt.
 6. De klant respecteert de intellectuele eigendomsrechten van CARTAMUNDI. De klant zal geen intellectuele eigendomsrechten vestigen op producten die door CARTAMUNDI zijn gemaakt, tenzij er een schriftelijke overeenkomst is die de klant dit toestaat.

11.Herverpakking

 1. Het opnieuw verpakken van de producten is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CARTAMUNDI. De klant zal geen merken verwijderen, ze onleesbaar maken of eigen etiketten op de producten gebruiken.
 2. Bundeling van CARTAMUNDI producten met producten van klanten of producten van andere merken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CARTAMUNDI.

12.Taal

 1. De producten worden uitsluitend vergezeld van gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen in het Nederlands.

13.Garantie

 1. CARTAMUNDI is als enige verantwoordelijk voor een verborgen kwaliteitsgebrek dat het gevolg is van de productie en niet zichtbaar was bij de levering, maar binnen zes (6) maanden na levering duidelijk werd. De klant zal CARTAMUNDI onmiddellijk en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na het ontdekken van een dergelijk verborgen gebrek schriftelijk op de hoogte brengen.
 2. CARTAMUNDI is als enige verantwoordelijk voor een verborgen kwaliteitsgebrek dat het gevolg is van de productie en niet zichtbaar was bij de levering, maar binnen zes (6) maanden na levering duidelijk werd. De klant zal CARTAMUNDI onmiddellijk en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na het ontdekken van een dergelijk verborgen gebrek schriftelijk op de hoogte brengen.
 3. De verplichting van CARTAMUNDI in het kader van deze garantie beperkt zich tot de reparatie of vervanging van gebrekkige producten.
 4. Voornoemde garantie is niet van toepassing indien: i) de producten beschadigd zijn na de overdracht van het risico; ii) de klant niet over een geldig aankoopbewijs beschikt waarop de aankoopdatum staat vermeld; iii) de producten verkeerd zijn gebruikt; iv) het gebrek is ontstaan ten gevolge van manipulaties, nalatigheden of abnormale handlingen van de klant die in strijd zijn met het doel waarvoor het product bestemd is, niet in lijn zijn met enige gebruiksinstructies of het gevolg zijn van abnormaal gebruik; v) het gebrek wordt veroorzaakt door overmacht of hardship; vi) de oorzaak van het gebrek inherent is aan de normale houdbaarheid, levensduur of slijtage van het product.
 5. De bovengenoemde garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan als gevolg van (i) onvolledige of onjuiste informatieoverdracht aan CARTAMUNDI; ii) schending van de intellectuele-eigendomsrechten van derden; iii) manipulaties, nalatigheid of abnormale handelingen van de klant die in strijd zijn met het doel waarvoor het product is bestemd.

14.Aansprakelijkheid

 1. De producten worden geleverd zoals ze zijn met alle gebreken, en CARTAMUNDI wijst alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet af, met inbegrip van (zonder beperking) impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
 2. Behoudens alle andere rechten is CARTAMUNDI in geen geval aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt: i) door de producten te gebruiken op een wijze waarvoor zij niet bestemd of geschikt zijn; ii) als gevolg van abnormaal gebruik door de klant of consument of als gevolg van normale slijtage en de beperkte levensduur van het product; iii) indien niet kan worden aangetoond dat het gebrek aanwezig was op het tijdstip waarop de producten in de handel werden gebracht; iv) door de IT-systemen van CARTAMUNDI te hacken, op voorwaarde dat CARTAMUNDI alle redelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen; v) door phishing, pharming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten; vi) als gevolg van de slechte werking van de internetverbinding, breedbandverbinding of enige andere dienst, infrastructuur of hostingdienst waarover CARTAMUNDI geen controle heeft; vii) door virussen, trojaanse paarden of bugs in de hardware of software die door de klant wordt gebruikt; viii) wegens overmacht of hardship.
 3. Voor zover wettelijk toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, is CARTAMUNDI niet aansprakelijk jegens de klant voor enige bijzondere, indirecte, voorbeeldige, bestraffende, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot schade of kosten als gevolg van terugroepacties, verlies van winst, verlies van gegevens, winst of inkomsten, goodwill, gebruiksproductie, aanbesteding van vervangende diensten, fatale verwondingen, ongeacht de oorzaak van de actie of beginselen van de aansprakelijkheid, al dan niet uit onrechtmatige daad, contract of anderszins.
 4. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CARTAMUNDI DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE VERKOOP EN AANKOOP VAN PRODUCTEN, HETZIJ IN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ONDERWORPEN ZIJN AAN DE IN DEZE VOORWAARDEN VERMELDE BEPERKINGEN EN ZAL NOOIT HOGER ZIJN DAN DE DOOR DE KLANT BETAALDE PRIJS.

15.Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. CARTAMUNDI verwerkt de persoonsgegevens van de klant in het kader van de webschop overeenstemming met haar privacy policy die beschikbaar is op de website onder https://www.stemmels.com/privacybeleid/
 2. De verwerking van persoonsgegevens van de leerlingen in het kader van de App wordt beheerst door de Stemmels verwerkersovereenkomst (de “Verwerkersovereenkomst”), die geconsulteerd kan worden via volgende link: https://www.stemmels.com/verwerkersovereenkomst/. De school treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke en CARTAMUNDI als verwerker. Door het Stemmels-bordspel te bestellen stemt u in met de bepalingen van de Verwerkersovereenkomst.
 3. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Stemmels leerkrachtenplatform wordt beheerst door de bijbehorende privacy policy die geconsulteerd kan worden via volgende link: https://platform.stemmels.com/privacybeleid/

16.Diverse

 1. Deze verkoopsvoorwaarden mogen door de klant niet aan een derde partij worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CARTAMUNDI.
 2. Het aanbod, de bestelling, de orderbevestiging en deze verkoopsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen de klant en CARTAMUNDI met betrekking tot de ontwikkeling, productie, aankoop en verkoop van het Spel en vervangt alle voorafgaande mondelinge overeenkomsten, verklaringen of afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, garantie, verbond of overeenkomst van welke aard dan ook die niet uitdrukkelijk in deze verkoopsvoorwaarden is uiteengezet, heeft een invloed op of wordt gebruikt om de uitdrukkelijke voorwaarden en bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden te interpreteren, te wijzigen of te beperken.
 3. Indien een bepaling van deze verkoopsvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen uitvoerbaar en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht zodanig te worden gewijzigd dat deze geldig en uitvoerbaar is voor zover wettelijk toegestaan.
 4. Elke partij verbindt zich ertoe dat zij in verband met deze verkoopsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende activiteiten op de hoogte is van en zal voldoen aan de toepasselijke anti-corruptiewetten. Niets in deze voorwaarden verplicht een partij om een deel van dit contract uit te voeren of acties te ondernemen indien de partij op die manier niet zou voldoen aan de anti-corruptiewetten.
 5. Deze verkoopsvoorwaarden tussen de partijen worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetgeving van België, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen.
 6. De rechtbanken van Turnhout (België) zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen met betrekking tot de producten.

Versie november 2021